9 december 2010 Verschuivingen in Den Haag


4e kwartaal 2010
Onderwerpen
Enkele regerings-voornemens

Uw AOW

Hypotheekrenteaftrek

Tegenprestatie voor een uitkering

 


 

 

 


 

 

Handige Links:

DIGITALE POLISMAP

Kabinet Rutte

Postbus 51 – AOW

SVB

UWV

 

 


 

 


Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

 

Gevolgen van het kabinet Rutte
Sinds 14 oktober dit jaar is het kabinet-Rutte een feit. Mark Rutte is de eerste liberale premier in 92 jaar en de eerste in de 62-jarige geschiedenis van de VVD. De nieuwe premier heeft aangegeven dat zijn grootste ambitie is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Om dit te bewerkstelligen wil hij onder andere de staatsschuld en het begrotingstekort terugdringen. Hij heeft hiervoor miljardenbezuinigingen in gedachten voor de komende tijd. Op welke terreinen zou dat u kunnen raken? In deze nieuwsbrief zetten we een aantal items voor u op een rij.
Enkele regeringsvoornemens Uw AOW
Aangezien in de toekomst door de vergrijzing veel meer wordt uitgegeven dan aan belastingen binnenkomt én omdat we in een financiële crisis verkeren, zullen de huidige overheidsuitgaven teruggedrongen moeten worden. Volgens deskundigen zal de staatsschuld exploderen als er niet wordt ingegrepen. Op financieel gebied maakt het nieuwe kabinet een aantal keuzes die wellicht gevolgen voor u kunnen hebben. Of juist niet. Want niet alle keuzes houden een wijziging in. Een keuze kan ook bestaan uit het in stand houden van zaken.

We halen enkele elementen uit het regeerakkoord van Rutte:

 • De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar.
 • De WW wordt niet versoberd en het ontslagrecht blijft ongemoeid.
 • Uitkeringen blijven de loonontwikkelingen volgen.
 • De regelingen zoals bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten worden samengevoegd.
 • De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan.
 • Er wordt bezuinigd op de kinderopvang en de zorgtoeslag.
 • Het pakket voor de basisverzekering wordt beperkt.

U ziet het, bijna iedere inwoner van Nederland krijgt meer of minder te maken met de regeringsvoornemens. Als uw financieel en verzekeringsadviseur volgen wij de ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Een aantal zaken die direct onze adviespraktijk betreffen stippen we in deze nieuwsbrief aan.


Door de toegenomen levensverwachting stijgen de kosten sterk door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Zoals u weet wordt de AOW gefinancierd via het omslagstelsel. Dit houdt in dat de werkenden de AOW betalen van degenen die op dat moment met pensioen zijn.

Hoe meer gepensioneerden en hoe minder werkenden, hoe hoger de premie wordt die de werkenden betalen om de AOW op te kunnen brengen. Gezien de vergrijzing, had voormalig minister van Sociale Zaken Donner al vergevorderde plannen om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen tot 67 jaar. Vakbonden en werkgevers sloten onlangs een akkoord om de pensioenleeftijd te verhogen. En in het regeerakkoord is opgenomen dat Kabinet Rutte I de AOW-leeftijd gaat verhogen tot 66 jaar.

Pensioenleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd
Een hogere AOW-leeftijd heeft invloed op het pensioen dat u wellicht naast de AOW opbouwt. In veel gevallen zal de pensioenleeftijd door de pensioenfondsen gelijk worden getrokken met de AOW-leeftijd. Dat betekent dat als het Kabinet Rutte I de AOW-leeftijd verhoogt tot 66 jaar, uw pensioenfonds ook een hogere pensioendatum invoert. Elke toekomstige opbouw voor uw pensioen is dan gebaseerd op die hogere pensioenleeftijd. Dat heeft als nadeel dat u dus een jaar later met pensioen gaat en als voordeel dat de premie voor uw pensioen zakt.

De concrete gevolgen van de voorstellen die het nieuwe kabinet gaat uitwerken kennen we nog niet. Pas dan kunnen we de uiteindelijke consequenties voor uw pensioenregeling en uw eventuele aanvullende pensioenopbouw calculeren. Duidelijk is wel dat AOW, pensioen, leeftijdsbewust personeelsbeleid en andere arbeidsvoorwaarden in het regeerakkoord nadrukkelijk in onderling verband worden beschouwd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Hypotheekrenteaftrek
Kabinet Rutte is van het begin af aan over in ieder geval één standpunt glashelder geweest: aan de aftrek van de hypotheekrente wordt niet getornd. Tenminste, niet onder dit kabinet. Echter, is dit standpunt wel zo zwart-wit? We kennen namelijk in Nederland naast een Tweede, ook een Eerste Kamer. Een meerderheid in de Eerste Kamer wil een beperking van de hypotheekrenteaftrek en vraagt nu het kabinet daarover na te denken. De senatoren wensen namelijk een geheel nieuwe kabinetsvisie op de woningmarkt die ook uitgaat van een beperking van de hypotheekrenteaftrek.

Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd dat het kabinet geen aanpassing van de hypotheekrenteaftrek wenst. Wij citeren hem: “Over de hypotheekrenteaftrek zullen we duidelijk zijn. Het is juist in het belang van de huizenmarkt dat we daar niet aankomen.” Het kabinet zal echter de motie van de Eerste Kamer wel uitvoeren en met een visie komen. Echter, de vraag is of die aanpassingen van de renteaftrek bevatten.

Wat gaat dat betekenen? Het kabinet wordt dus gevraagd om een visie. Daar zullen ze dan vast mee komen. Maar gaan ze daarin dan ook inderdaad uit van het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek? Ook in dit dossier houden we u op de hoogte van de vorderingen.


Tegenprestatie voor een uitkering
De twee belangrijkste maatregelen met betrekking tot de uitkeringen in Nederland kunnen we als volgt voor u samenvatten:
 • Er komt een werkplicht voor uitkeringsgerechtigden
  Het nieuwe kabinet stelt dat Nederlanders en medelanders die een uitkering ontvangen, hiervoor een tegenprestatie in de vorm van werk moeten leveren. In de bijstand zal daarom een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen komen en fraude met uitkeringen wordt hard aangepakt en bestraft.
 • De Wajong, sociale werkvoorziening en de Bijstand worden samengevoegd.
  Al in het vorige kabinet is er over gesproken om de drie arbeidsongeschiktheids-uitkeringen samen te voegen. In dit huidige kabinet zal het ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor Wajongers, mensen met een baan in de sociale werkvoorziening en bijstandsgerechtigden met een arbeidshandicap, komt één regeling. Zij gaan werken voor wat zij waard zijn; de rest zal aangevuld worden met een uitkering tot net boven het bijstandsniveau.

Meer weten over…
…de financiële gevolgen die er voor u kunnen zijn onder het nieuwe kabinet? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

 

 

Aeilkema & partners © 2014