Document Servicecontract

 Servicecontract

 

Partijen:

 

 1. Aeilkema & Partners BV

 

en

 

 1. [Naam cliënt]

 

Komen het volgende overeen.

 

Wat doen wij voor u?

 

U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee bent u verzekerd van uitstekende permanente nazorg. In deze overeenkomst leggen wij vast wat u precies van ons mag verwachten (en wat wij van u verwachten).

 

De diensten die wij voor u verrichten staan omschreven in ons Dienstverleningsdocument Servicecontracten die te raadplegen is op onze website.

 

 • U krijgt jaarlijks een onderhoudskaart ter invulling toegestuurd om te bepalen of uw situatie gewijzigd is.
 • Wij nodigen u elke 3 jaar uit voor een onderhoudsgesprek bij ons op kantoor om te beoordelen of uw bij ons ondergebrachte financiële producten nog passend zijn bij uw persoonlijke situatie (of eerder naar aanleiding van een ingevulde onderhoudskaart).
 • Wij voorzien u van advies bij een renteherziening van uw hypotheek.
 •  U kunt ons allerlei reguliere vragen stellen op gebied van verzekeringen, belastingen, vermogen, hypotheken, pensioen en aanverwante zaken. In het geval het geen reguliere vraag is en onze beantwoording bijzonder veel tijd zal vergen, maken wij samen met u vooraf een afspraak over een vergoeding;
 • Wij beoordelen periodiek of uw financiële producten op basis van prijs/kwaliteitverhouding nog steeds passend zijn en zullen u  – indien noodzakelijk – aanpassingen voorstellen;
 • Wij brengen samen met u uw financiële risico’s m.b.t. uw hypotheek in beeld;
 • Wij brengen uw bij ons ondergebrachte verzekeringen in beeld en wij maken een analyse van de risico’s die u naar onze mening aanvullend zou moeten verzekeren of adviseren welke verzekering overbodig zijn;
 • Wij adviseren u over de producten die naar onze mening de beste prijs/kwaliteit verhouding hebben;
 • Wij verzorgen voorlopige dekking voor u bij de verzekeraar;
 • Wij dienen de aanvraag in bij de aanbieder (verzekeraar of bank);
 • Wij bewaken de ontvangst van de polis of het contract;
 • Wij controleren of de polis of het contract  overeenkomt met hetgeen wij hebben aangevraagd;

 

 

 

 

 • Wij informeren u –samen met de aanbieder van het product- over wijzigingen in het product en/of de wet- en regelgeving die invloed heeft op uw financiële product(en);
 • Wij geven wijzigingen in uw verzekeringen of andere financiële producten aan de aanbieders door;
 • Wij beoordelen, als u wijzigingen aan ons doorgeeft, of deze wijzigingen gevolgen hebben voor uw verzekeringen of andere financiële producten;
 • Wij begeleiden u bij het indienen van een claim bij de verzekeraar, wanneer u schade hebt geleden;
 • Wij bewaken de ontvangst van de schade-uitkering en controleren of deze juist is;
 • Wij beoordelen standpunten van de verzekeraar en schakelen indien nodig – in overleg met u – externe experts in;

 

Wat verwachten wij van u?

 

Wij kunnen u alleen goed van dienst zijn, wanneer u ons volledig en naar waarheid informeert over uw situatie. Daarom moet u ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Zo verwachten wij van u dat u ons direct informeert over bijvoorbeeld wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwonen enz.), wijzigingen in uw inkomenspositie, wijziging van adres, verbouwing, grote aankopen, wijziging van bankrelatie, beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen en alle andere veranderingen die zich in uw situatie voordoen.

 

Wij vragen u de gegevens in de correspondentie en documenten die u van ons ontvangt na te gaan op juistheid. Het is van groot belang een administratieve fout, of een misverstand over uw wensen tijdig te signaleren en te kunnen herstellen. Mocht u onjuistheden constateren dan verwachten wij van u dat u ons daarvan direct op de hoogte stelt. Het ontbreken van (de juiste) berichten van uw zijde kan grote consequenties hebben voor de dekking van de risico’s die u wilt verzekeren of verzekerd heeft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet u betalen voor onze dienstverlening

 

De hoogte van onze beloning is afhankelijk van de jaarpremie van uw particuliere schadeverzekeringen* die bij ons zijn ondergebracht. Onderstaand treft u een overzicht van onze tarieven aan.

 

Jaarpremie particuliere schadeverzekeringen

Abonnementsbedrag

Jaarpremie minder dan € 500

€ 20,00 per maand

Jaarpremie € 500 of meer

€ 15,00 per maand

 

Bestaande klanten krijgen krijgen een extra blijvende korting ad 25% indien het abonnement ingaat per 1 januari 2013:

 

 

Jaarpremie particuliere schadeverzekeringen

Abonnementsbedrag

Jaarpremie minder dan € 500

€ 15,00 per maand

Jaarpremie € 500 of meer

€ 10,00 per maand

 

* Zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn geen schadeverzekeringen

De eventuele korting i.v.m. particuliere schadeverzekeringen krijgt u automatisch toegekend.

 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het CBS-prijsindexcijfer voor consumenten en zijn inclusief BTW

                                  

Betaling van het abonnement

 

U betaalt de kosten van het abonnement per maand vooraf. U geeft ons een machtiging om het maandbedrag automatisch te incasseren. Wij vragen u om daarvoor een incassomachtiging te tekenen, die als bijlage bij deze overeenkomst zit.

 

Looptijd, opschorting en beëindiging

 

Deze overeenkomst treedt in werking per 1 januari 2013. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. U kunt deze overeenkomst te allen tijde opzeggen, ook als deze voor bepaalde tijd geldt, zodra u geen enkele verzekering meer via ons heeft lopen.

Opzegging door u of ons levert geen wanprestatie op en maakt niet schadeplichtig. Maar als u of wij opzeggen, moet u nog wel de tot dan toe wegens de opdracht verschuldigde vergoeding aan ons voldoen. Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of deze overeenkomst te ontbinden, indien u de verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

 

 

 

 

Wijziging

 

Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij in overleg met u deze overeenkomst daarop aanpassen. Wij stellen u daarbij op de hoogte van de gevolgen die deze aanpassingen voor u hebben. Wij zijn bevoegd om deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Als daardoor de afspraken met u wezenlijk veranderen, bent u bevoegd de overeenkomst te ontbinden. U moet dan nog wel de tot dan toe wegens de opdracht verschuldigde vergoeding aan ons voldoen.

 

Algemene voorwaarden

 

Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te raadplegen op onze website: www.aeilkema.nl

 

Ondergetekende machtigt bij deze Aeilkema & Partners om de verschuldigde bedragen in verband met het servicecontract automatisch van de volgende rekening af te schrijven:

 

Rekeningnummer: ________________

 

 

Ondertekening:

 

Plaats:  ____________________

 

Datum: ____________________

 

 

 

 

 

_________________                                                ____________________

 

Cliënt                                                                         Aeilkema & Partners B.V.

 

 

 

Wilt u dit formulier opsturen (geen postzegel nodig) naar

 

Aeilkema & Partners

Antwoordnummer 76

9640 VB Veendam

 

Of het formulier ingescand mailen naar info@aeilkema.nl

 

 

Aeilkema & partners © 2014