Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Aeilkema & Partners B.V.
Zeefbaan 1c
9672 BN Winschoten
0598622225
info@aeilkema.nl

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document
lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over
een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:


• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
• Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

  Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen wel alle vijf activiteiten.

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1.Onderzoek                    2.Advies                    3.Zoeken                  4. Contract                  5.Onderhoud
Hoe is uw                        Welke financiele        Welke aanbieder     Heeft u gekozen?        U heeft het contract.
persoonlijke situatie?     oplossing past bij     heeft de financiele  Dan kunnen wij           Daarna houden wij in
———————————u en uw situatie?      oplossing die bij u  ervoor zorgen dat u    de gaten of het goed
————————————————————-past?                      de contracten krijgt.    gaat(zie toelichting onderhoud).

Gemiddelde kosten

   Advies                                                    Gericht op afsluiten                                        Combinatie

   € 225                                                           € 225                                                       € 450

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

1.Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2.Advies
Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U
krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3.Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal vermogensopbouw
producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.
Vergelijking van groot aantal producten
Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

4.Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5.Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product (basis-service contract; € 3 p.m.)

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen.
Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, op uw verzoek de volgende extra activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw (financiële) situatie en wensen.

• Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw situatie passen

• Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement (service contract; € 20,00 p.m.)

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

                                  Gemiddelde kosten

Advieskosten                       € 225

Kosten gericht op
afsluiten product                 € 225

Combinatie                         € 450

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.


De tarieven gelden voor klanten met een servicecontract. Indien u alleen inventarisatie, analyse en advies wenst en geen bemiddeling, is nog
aanvullend 21% BTW verschuldigd. Zonder servicecontract wordt er met de klant een individuele prijsafspraak gemaakt


Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Aeilkema & partners © 2014